21/06/2014

Question Matos : Ma Combi Orca Razor...

  Q U E S T I O N   M A T O S   :   M A   C O M B I   O R C A   R A Z O R  

Voici ma nouvelle combi... une... Orca Razor

question,matos,combi,orca_razor,photos

question,matos,combi,orca_razor,photos

00:00 Écrit par Fabrice CLOSSET dans 6 - ACTUALITÉS, 8 - MATOS, Combi Orca Razor, Perso, Photos | Tags : question, matos, combi, orca_razor, photos | Commentaires (0) |

23/01/2014

Question Matos : Mon Vélo Ridley Chrono...

  Q U E S T I O N   M A T O S   :   M O N   V É L O   R I D L E Y   C H R O N O  

Voici quelques photos de tout nouveau mon vélo, un Ridley monté en chrono, surnommé Gwenn-ha-Du

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

question,matos,vélo,ridley,gwenn-ha-du,roues,sonic,mavic,cosmic,carbone,campa_record_titanium

19/11/2012

Question Matos : Ma Trifonction...

  Q U E S T I O N   M A T O S   :   M A   T R I F O N C T I O N  

Voici quelques photos de ma trifonction et de ma tenue cycle...

Trifonction Kiwami TNT

matos,trifonction,kiwami

Tenue Cycle TNT

matos,tenue,cyclisme

matos,tenue,cyclisme

matos,tenue,cyclisme

matos,tenue,cyclisme

18:20 Écrit par Fabrice CLOSSET dans 6 - ACTUALITÉS, 8 - MATOS, Photos, Trifonction Kiwami | Tags : question, matos, trifonction, tenue, cyclisme, tnt | Commentaires (0) |

16/11/2012

Question Matos : Mon Vélo b'Twin Facet 5...

  Q U E S T I O N   M A T O S   :   M O N   V É L O   B ' T W I N   F A C E T   5  

Voici quelques photos de mon vélo, un Facet 5 de chez b'Twin, surnommé F5 (èf-five)

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,roue,sonic

matos,vélo,roue,sonic

matos,vélo,roue,sonic

matos,vélo,roue,sonic

matos,vélo,roue,mavic,aksium

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

matos,vélo,b'twin,facet_5

01/10/2012

Question Matos : Ma Combi Orca S3...

  Q U E S T I O N   M A T O S   :   M A   C O M B I   O R C A   S 3  

Voici quelques photos de ma combi... une... Orca S3

matos,combinaison,wetsuit,orca_s3

matos,combinaison,wetsuit,orca_s3

23:55 Écrit par Fabrice CLOSSET dans 6 - ACTUALITÉS, 8 - MATOS, Combi Orca S3, Perso, Photos | Tags : question, matos, combi, orca_s3, photos | Commentaires (0) |